کتاب ثروتمندان چه می دانند(آوین)رابرت کیوساکی

15,000 تومان

خرید کتاب ثروتمندان چه می دانند

نویسنده : رابرت کیوساکی

مترجم : مجتبی مهری

مقدار:

توضیحات

خرید کتاب ثروتمندان چه می دانند(آوین)

ثروتمندان چه ميدانند؟شايد در آغاز، پولي نداشته باشيد و به جاي آن تنها روياي رسيدن به يك ثـروت بـزرگ را در سر بپرورانيد .
افراد زيادي هستند كه رويايي در سر دارند اما تعداد محدودي از آنها ميتواننـد به رويايشان برسند .
در هرحال بايد بدانيد كه اگر ثروت را انتخاب كرده باشيد، قادر هستيد به آن دست پيدا كنيد .
هم اكنون شما در حال آشنا شدن با دنياي سرمايهگذاري هستيد؛ شـما در حال آموختن شيوه هاي واقعي سـرمايه گـذاري هسـت يد در حاليكـه بسـياري از مـردم نگـاهي سطحي نسبت به سرمايه گذاري دارند.
شما مسير جديدي براي زندگي خود انتخاب نمودهايد !
در كتاب اول )ثروتمنـدان بـه چـه ميانديشند؟
(، آموختيد كه چگونه با سوالاتي مثل »من كيستم؟ اهداف مالي چيست؟
آيا براي انتخاب ثروتمند شدن آماده هستم؟«ميتوانيد نگرش خود را نسبت بـه مسـائل مـالي تغييـر دهيد .
در ادامه نيز دانش و مهارتهايي را كه براي حركت به سـمت آزادي مـالي لازم اسـت برايتان ارائه ميكنيم .
وقتي بدون اينكه كسي براي مطالعه كردن يا تصميم گـرفتن بـه شـما فشار بياورد، از پايه، دانش و برنامة مالي خود را ميسازيد، با سرعت مطلوب خود پيش خواهيد رفت.
پدر پولدار براي ثروتمند شدن بايد دانش مالي كسب كنيد. 
کتاب ثروتمندان چه می دانند(آوین)رابرت کیوساکی

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید