کتاب اول سود (آوین) مایک میکالوویتز

35,000 تومان

خرید کتاب اول سود (آوین) مایک میکالوویتز

نویسنده : مایک میکالوویتز
مترجم : منصور بیگدلی
زبان : فارسی
تعداد صفحه : 246
نوبت چاپ : اول
سال انتشار : 1397

مقدار:

توضیحات

کتاب اول سود نشر آوین

.من احاك ين م«هرگز روزي را كه دبي هاروويچ1روبـه رويـم ايسـتاد و گريـه كـرد، فرامـوش نمـي كـنم.

همچنان كه گريه ميكرد زير لب تكرار ميكرد: »من يك احمقم.« دبي، كارآفرين آژانس اجتماعي »اسپاركل اند شـاين 2 «- يـك شـركت تورنتـو كاليفرنيـايي كـه متخصص خدمات شبكههاي اجتمـاعي اسـت – در همـايش »زنـدگي خلاقانـه «در سانفرانسيسـكو بهسوي من آمد.

براي آموزش راهبردهاي رشد كسب وكار از كتاب دومـم، طـرح »كـدوتنبل «، در آن همايش بودم. طي يكي از جلسه هـاي همـايش، مفهـوم پايـه سيسـتم » اول سـود «را توضـيح دادم.

اول سود، ارزيابي فوري و پيدا كردن راهي براي انـدازه يكي از ابزارهاي اگيـري سـريع سـلامت مـالي واقعي كسبوكار است.

ميتوانم بگويم وقتـي ارزيـابي فـوري را روي شـركت كننـده داوطلـب انجـام دادم، همان لحظه سيستم »اول سود «براي تمام افراد اتاق كليك خورد.تمام ارائهها »ي زندگي خلاقانه« به صورت آنلاين همزمـان پخـش مـي شـدند و 8 هـزار بيننده براي حضور در همايش من ثبت نام كرده بودنـد.

توييـت هـا و نظريـه هـاي مختلفـي از سرتاسر دنيا ارسال مي فـوري بسـيار سـريع و آسـان اسـت، از ديـدن شد.

ازآنجاكـه ارزيـابي نظريه هاي كاربران آنلاين كه ميگفتند، همان لحظه كسبوكار خود را ارزيابي كردهاند، خيلي شگفتزده نشدم.

كارآفرينان، مديرعاملها، مشاغل آزاد، مالكـان كسـب وكـار؛ همـه اعتـراف ميكردند كه با يادگيري اين روش ساده احساس آسودگي بيشتري كرده انـد و از كسـب سـود اطمينان حاصل كردند.

دبي در زمان استراحت مرا پيدا كرد و گفت: »آيا ميتوانيم در مورد كسـب وكـارم ارزيـابي فوري انجام دهيم؟« گفتم: »البته. تنها 1 2يا دقيقه زمان ميبرد.«

 

برخی “کار آفرینان، گردش نقدی را با سوددهی اشتباه می‌گیرند. کتاب”اول سود” این فرآیند را به حدی ساده می‌کند که دیگران برای سودده نبودن بهانه‌ای نداشته باشید و گردش نقدی داشته باشید!”

گرگ کراب تری، نویسنده کتاب ” اعدا ساده، گفت و گوی مستقیم، سودهای بزرگ”

“تامین بودجه بزرگ ترین دردسر یک کارآفرین است. با خواندن کتاب ” اول سود” مانع از ورشکستگی ایده‌های تجاری بزرگ می‌شوید. این کتاب هوشمندانه نوشته شده و علاوه بر لذت بردن از مطالعه آن، اجرای آسان و کاملا موثر است.”

سوفیا ماچیاس، نویسنده کتاب”خوک سرمایه داری کوچک”

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید